A A A
SmodBIP

Piła - Przedmiot działalności

 Przedmiot działalności

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pile jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, a w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny procesów nauczania i wychowania,
4) higieny wypoczynku i rekreacji,
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
6) higieniczno – sanitarnymi jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia, w których świadczone są usługi medyczne.


Wykonywanie enumeratywnie wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Pile w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:
1) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji,
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz środków komunikacji lądowej,
4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.
5) opiniowanie warunków organizacji imprez masowych
Opiniowanie warunków przeprowadzania ekshumacji zwłok i szczątków oraz warunków sprowadzania zwłok i szczątków z zagranicy


Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Pile w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektó i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego,drogowego i wodnego.
3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
4) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,
7) higieny procesów nauczania,
8) przestrzegania przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2018r  poz. 143  ze zm.),
9) przestrzegania przez podmioty wprowadzając do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r poz. 1030 ze zm).

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Pile w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Pile dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska należy:
1) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej
2) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
3) sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych
4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych
organów o ich wydanie - w wypadkach określonych
w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
5) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub
decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,
6) kierowanie akcją sanitarną przy masowych
przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.
7) prowadzenie działań związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne oraz będące wynikiem celowego ataku bioterrorystycznego lub innych zdarzeń losowych

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Pile inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:
1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do
zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla
zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego
żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności
udzielania pierwszej pomocy,
2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego
zdrowia,
3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania
i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk
fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną
przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze,
szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady
opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje
oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 28.03.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 24.10.2011
Dokument oglądany razy: 2 320