A A A
SmodBIP

Ogólne akty prawne regulujące funkcjonowanie Inspekcji Sanitarnej


AKTUALNE AKTY PRAWNE
stanowiące podstawę działalności

Sekcja Epidemiologii

1. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
2. Dz.U. z 2018 r. poz. 753
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
3. Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1711
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania
4. Dz.U. z 2012 r., poz. 40
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności
5. Dz.U. z 2010 r. Nr 232, poz. 1524
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju
6. Dz.U. z 2010 r. Nr 180, poz. 1215
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi
7. Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1791
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy
8. Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 465
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym
9. Dz.U. z 2010 r. Nr 94, poz. 610
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje
10. Dz.U. z 2014 r. poz. 746
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
11. Dz.U. z 2010 r. Nr 100, poz. 646
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
12. Dz.U. z 2010 r. nr 100, poz. 645
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji
13. Dz.U. z 2011 r. Nr 294, poz. 1741
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
14. Dz. U. z 2012r., poz. 739
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenie i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.1. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
2. Dz.U. z 2018 r. poz. 753
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
3. Dz.U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1711
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania
4. Dz.U. z 2012 r., poz. 40
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności
5. Dz.U. z 2010 r. Nr 232, poz. 1524
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania szczepionek świadczeniodawcom prowadzącym obowiązkowe szczepienia ochronne oraz sposobu przechowywania szczepionek stanowiących rezerwę przeciwepidemiczną kraju
6. Dz.U. z 2010 r. Nr 180, poz. 1215
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi
7. Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1791
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy
8. Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 465
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym
9. Dz.U. z 2010 r. Nr 94, poz. 610
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje
10. Dz.U. z 2014 r. poz. 746
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
11. Dz.U. z 2010 r. Nr 100, poz. 646
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
12. Dz.U. z 2010 r. nr 100, poz. 645
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji
13. Dz.U. z 2011 r. Nr 294, poz. 1741
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
14. Dz. U. z 2012r., poz. 739
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenie i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia

I. Przepisy ogólne
1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r. Nr 1541 ze zm.)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych
4.Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1169/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie rozporządzenia (WE) nr 353/2008 ustanawiającego przepisy wykonawcze w odniesieniu do wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie oświadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. Nr 80, poz. 437)
9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. 2018 poz. 1951)
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. Nr 180, poz. 1214 z późn.zm.)
11. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1925/2006 z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji
12. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
13.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących
15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności
16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2010 z dnia 26 lutego 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do aflatoksyn
18. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych
19. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych
20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowej kontroli żywności (Dz. U. 2017, poz. 2012)
21. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzje 2006/504/WE
22. Rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
23. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
24.Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. 2018 poz. 2227)
25.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi Tekst mający znaczenie dla EOG
Więcej aktów prawnych znajduję się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego, link do strony .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekcja Higieny Pracy

NADZÓR BIEŻĄCY
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
3.Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r., Nr 81, poz. 716 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166)
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286)
8. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1318)
9. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1488)
10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012 r., poz. 40)
SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE
1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143 ze zm.)
2. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dz. U.UE.L.2006.396.1 ze zm.)
3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. U.UE. L.2010.133.1.)
4. Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG I 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
(Dz. U5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie oznakowania opakowań, substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. z 2015 r. poz. 450)
6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 604)
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U.UE.L.2012.201.60)
8. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231)
9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.)
10. Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. U. UE.L.2004.47.1 ze zm.)
11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
(Dz. U. UE.L.2005.22.1 ze zm.)
12. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 ze zm.)
13. Rozporządzenie nr 648/2004/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE.L.2004.104.1 ze zm.)
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu (Dz.U. z 2012 r., poz. 325)
15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. z 2014 r. poz. 769 ze zm.)
16. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 99, poz. 896 ze zm.)
.UE.L.2008.353.1 ze zm.)
CHOROBY ZAWODOWE
1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r. poz. 1379)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekcja Higieny Komunalnej

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012 poz. 739)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975)
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)
8. Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 13.09.1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)
10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych- (Dz. U. z 2019 r. poz. 238)
11. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 poz. 912 ze zm.)
12. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium(Dz.U. 2017 poz. 2111)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Bezpieczeństwo i higiena
1. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 )
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2018r. poz. 151 ze zm.)
4. USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1446 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019r. poz. 409)
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019r. poz. 72 ).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,poz. 69 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017r. poz. 1657 ze zm.)
9. USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r. poz. 998)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia ( Dz.U. z 2018r. poz. 2090)
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek ( Dz.U. z 2016r. poz. 1730 ze zm.)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422
ze zm.)
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz.1650 z późn. zm.)
14.Polska Norma PN-EN 1729-1:2016-02 Meble, Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych.
Część 1: Wymiany funkcjonalne.
15.Polska Norma PN-EN 1246-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy.
Część 1: Miejsce pracy we wnętrzach.
Pracownie komputerowe
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973).
Pracownie chemiczne
1. Ustawa z dnia 25 listopada 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018r. poz. 143 ze zm.).
Opieka zdrowotna nad uczniami
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1133).
Badania lekarskie
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 2067 ze zm.)
Wypoczynek dzieci i młodzieży
1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz.U. z 2016 poz. 452 ze zm.)
2. USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ( Dz.U. z 2019r. poz.548)
3. Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami z czerwca 2016r.
4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz.255)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

PRZEPISY OGÓLNE:
1. ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.),
2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz.
1422 ze zm.),
3. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.U.2003r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA DANYCH DZIAŁALNOŚCI:
I. DZIAŁALNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWA
1. rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r.),
2. ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r (Dz.U. z 2018r., poz.
1541 ze zm.),
II. ZAKŁADY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych
wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne,
tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. z 2004r., Nr 31, poz. 273 - nieobowiązujące, zalecane
do stosowania),
III. SŁUŻBA ZDROWIA
1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 ze
zm.),
2. ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018r., poz. 151 ze zm.),
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz.U. z 2019, poz. 595),
4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r.. w sprawie wymagań
i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2016r.,
poz. 1819),
5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie szpitalnego oddziału
ratunkowego (Dz.U. z 2018r., poz. 979),
6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań, jakim
powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. z 2004r., Nr 43, poz.
408 ze zm.),
IV. SKLEPY ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO
1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu
zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U. z 2013r., poz. 1570),
V. APTEKI, PUNKTY APTECZNE I HURTOWNIE FARMACEUTYCZNE
1. ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 499),
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz.U. 2002r., Nr 171, poz. 1395),
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu
pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz.U.
z 2002r., Nr 161, poz. 1338),
4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych
wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną
(Dz.U. z 2002r., Nr 161, poz. 1337),
5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie kwalifikacji osób
wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów,
jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
(Dz.U. z 2009r., Nr 21, poz. 118),
6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie wymagań Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2017r. poz. 509),
VI. PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI, PRZEDSZKOLA, PUNKTY
PRZEDSZKOLNE I INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OPIEKA
NAD DZIEĆMI DO LAT 3
1. ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r., poz. 1457 ze zm.),
2. ustawa z dnia 4 lutego 2010r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r., poz.
409),
3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2019r., poz. 72),
4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2017r. poz. 1657 ze zm.),
5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.
2003r., Nr 6, poz. 69 ze zm.),
6. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r., Nr 61, poz. 624
ze zm.),
7. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez
osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. 2017r., poz. 1625
ze zm.),
8. zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 października 1979r. (IW1-2115-9/79)
w sprawie wprowadzenia wytycznych programowo – funkcjonalnych projektowania
obiektów oświaty i wychowania (Dz. Urz. MEN z 1979r., nr 10, poz. 65),
VII. HOTELE I INNE OBIEKTY, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKE
1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 238),
2. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017r.,
poz. 2166),
3. ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 548)
VIII. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
I RODZINNE DOMY POMOCY
1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r.,poz. 1508 ze zm.),
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 734),
3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być
prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015r., poz. 1630),
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie
rodzinnych domów pomocy (Dz.U. z 2012r., poz. 719),
IX. MAGAZYNOWANIE I SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
1. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin
oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz.U. z 2002r., nr 99 poz. 896 ze
zm.),
X. PRALNIE I FARBIARNIE
1. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. z 2000r. Nr 40 poz. 469),

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko pracy do spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1534 ze. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 452 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 792 ze zm.)
5. Ustawa, z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.),
8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm)
9. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.)
10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2018 poz. 1030 ze zm.)
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 741)
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739)
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczegółowego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742)
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U.2016 poz.1101)
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r., poz.1989)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

1. Ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. 2018 poz. 412

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
2. Ustawa Z 10 Maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000)

Więcej aktów prawnych znajduję się na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego, link do stronyOpublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 16.04.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 26.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 666