A A A
SmodBIP

Wnoosek o Udostępnienie Informacji Publicznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile jest udostępniana na wniosek.


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.


Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Gdzie przesłać wniosek:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile,
    al. Wojska Polskiego43; 64-920 Piła;
• złożyć osobiście w Kancelarii w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile;
• przesłać na numer fax (67) 35-19-880;
• przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: psse.pila@pis.gov.pl
• przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej -ePUAP: www.epuap.gov.pl
bezpośredni link(kliknij)

Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


W takim przypadku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile , w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Nakładając opłatę, uwzględnia się:

• koszt przygotowania informacji sektora publicznego,
• koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki),
• inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne
(koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie, zużyte materiały).
• stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizacje sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej,

Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie.

Wniosek(do pobrania)Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
Publikacja dnia: 29.04.2019
Podpisał: Krzysztof Kaczmarek
Dokument z dnia: 29.04.2019
Dokument oglądany razy: 378